Батькам

Перейти для авторизації на сторінку електронного щоденника Вашої дитини

 

10.02.2016

До уваги батьків майбутніх першокласників!

Київська гімназія № 154 – пропонує навчання за програмою науково-педагогічного проекту «Інтелект України»

image001.png

Інтелект– один із найдорожчих ресурсів. Щоб пересвідчитися, наскільки цінним у сучасному світі є інтелект, варто переглянути інформацію про галузі економіки, що найбільш динамічно розвиваються: телекомунікації та Інтернет-проекти, фінансова галузь, високотехнологічне виробництво і ринок програмних продуктів. Навіть металургію, нафтопереробну та хімічну промисловість не можна уявити без сучасних технологій, і наукоємність цих галузей невпинно зростає.

Упродовж другої половини ХХ сторіччя, а особливо на початку нинішнього, усі розвинені країни опікуються проблемою ідентифікації інтелектуально здібних дітей та молоді, створення для них спеціальної системи освіти, а також залучення талановитої молоді з інших країн через всілякого роду грантові й інші програми. На обдарованих учених та спеціалістів, можна сказати, полюють, бо кожен із них спроможний принести надзвичайну користь не лише певним компаніям, а й країні.

В Україні розуміють необхідність виховувати інтелектуальну еліту нації. Над проблемою виявлення та виховання обдарованих дітей та молоді працюють вітчизняні вчені, є різні підходи до цього питання. Зокрема, певний час були популярними ідеї раннього розвитку, коли матеріал подається дитині в більш ранньому віці та в більших об'ємах.

В 2006 році команда провідних вчених Харкова на чолі з доктором педагогічних наук Гавриш І.В. запропонували до впровадження власну концепцію виявлення, виховання й навчання здібних дітей, яка розроблена на основі як власних напрацювань, так і передових і найбільш ефективних відповідних методик.

Сутність проекту полягає не в насиченні дитини поглибленими знаннями, а у набутті нею, перш за все, необхідних навичок роботи з інформацією, аналізу, гнучкого творчого мислення, самоконтролю та самооцінки, швидких реакцій, раціональної організації навчальної праці; розвитку пізнавальних процесів — сприйняття, пам'яті, мислення, уяви й уваги; розвитку якостей особистості школяра — цілеспрямованості, працелюбності, організованості, охайності, наполегливості, волі тощо.

У навчанні академічно обдарованих учнів початкової школи найбільш розповсюджені такі освітні моделі:

— модель прискорення (дозволяє врахувати потреби та можливості певної категорії дітей, які вирізняються прискореним темпом розвитку);

— модель поглиблення (передбачається поглиблене вивчення обдарованими учнями певних навчальних дисциплін);

— модель збагачення (орієнтована на якісно інший зміст навчання з виходом за межі вивчення традиційних тем, установленням зв'язків з іншими темами, проблемами, дисциплінами);

— модель проблематизації (передбачає стимулювання інтелектуального та особистісного розвитку учня через використання проблемних методів і завдань проблемного характеру, пошуку альтернативних інтерпретацій навчальної інформації, що сприяють формуванню в учнів творчого підходу).

Навчальні плани для класів, що навчаються за програмою «Інтелект України» розроблено відповідно до наказів МОН України й оновленого Державного стандарту та Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів.

Програма розроблялася таким чином, щоб врахувати вікові особливості учнів, не лише зберегти, а й збільшити їх інтерес до навчання. Завдяки міжпредметним зв'язкам, засобам наочності та відео матеріалам, об'єкт вивчення стає більш зрозумілим та цікавим. Для прикладу, якщо на уроці "Читання" діти вивчали оповідання про соловейка, то на уроці "Людина і світ" вони дізнаються про класову та видову приналежність цього птаха, спосіб життя, проглядають відео фрагмент з соловейком, чують його спів.

Програма передбачає також навчання дітей різноманітних прийомів навчально-пізнавальної діяльності, сприяє формуванню таких якостей, як ініціативність, самоконтроль.

Під час роботи на уроках у дітей відбувається потрійне сприйняття матеріалу: бачу, чую, роблю (творю, перетворюю тощо). Звісно, це дає кращі результати в навчанні, засвоєнні нового матеріалу, вирощуванні нових інтелектуалів країни.

Цікавими за змістом, за насиченістю та наповненням навчального матеріалу є всі предмети. Автори проекту в цікавій доступній формі подають матеріал, що за класичною системою учні вивчають інколи далеко за межами початкової школи. А сучасним першокласникам це легко й цікаво. Навіть учителі отримують неабияке задоволення від роботи на уроці. Перший клас за традиційною програмою — це рік роботи з букварем, читання не дуже цікавих і змістовних текстів. Нудно вчителеві й дітям, тим більше, міські діти найчастіше приходять до школи підготовлені, багато з них добре читають як на свій шестирічний вік.

Проект пропонує вже з другого місяця навчання читання народних казок, роботу з ними. А представлений аудіо- і відеосупровід дозволяє вчителеві, без будь-яких зусиль, вмовлянь, пояснень необхідності навчитися добре читати, зацікавити учня, виховувати читацький інтерес.

Додатково до загальношкільних предметів, програма яких спеціально адаптована, введені нові: "Навчаємося разом", на якому діти розвивають пам'ять за спеціальними методиками, вчаться працювати з інформацією, та предмет "Еврика", на якому учні розвивають творчі, винахідницькі якості, кмітливість, працюють над рішенням складних задач.

Завдяки тому, проект має медико-психолого-психіатричний супровід провідних вчених Інституту здоров'я школярів та підлітків Академії медичних наук України, вдалося побудувати програму так, щоб зберігати оптимальний баланс психофізичного стану дитини, не допускаючи, з одного боку, нервового перезбудження, а з іншого – втоми, втрати цікавості. Крім обов'язкових уроків фізичної культури, кілька разів впродовж кожного уроку учні беруть участь в музичних паузах з елементами фізичних вправ і танцювальних рухів, роблять вправи для очей, застосовують релаксуючі елементи.

Однією з характерних ознак розвитку національної системи освіти на сучасному етапі є її варіативність, що виражається в розробці і створенні альтернативних підручників, якими і є посібники науково-педагогічного проекту "Інтелект України", що стали виразником певної педагогічної технології. Створення таких навчальних книжок повноцінно реалізує ідеї особистісно зорієнтованого навчання.

Посібники проекту побудовані з урахуванням основних етапів навчання — засвоєння навчального матеріалу та його застосування на практиці. Вони реалізують діяльнісний підхід до організації навчального процесу, який змодельований у підручнику за принципом: "Для того, щоб учень засвоїв матеріал, який вивчає, він повинен виконати повний цикл пізнавальних дій, тобто сприйняти його, осмислити, запам'ятати, повправлятися в застосуванні знань на практиці й потім виконати подальші навчальні дії на їх повторення, поглиблення й міцніше засвоєння. Через дані посібники реалізується концепція міцного засвоєння знань, періодичне повторення навчального матеріалу... Спочатку проміжки між повторенням коротші, пізніше вони збільшуються. Велику увагу в підручниках автори приділяють ознайомленню молодшого школяра з конкретними способами запам'ятовування: використання наочних посібників, застосування алгоритмів, пам'яток, опорних схем, таблиць тощо.

Вправи у підручниках поділяються на пробні, тренувальні, творчі. Велике місце автори відводять вправам за зразком — це завдання з повною орієнтувальною основою дії. Учні знають, як виконувати їх та які результати очікуються. Дані посібники не лише повноцінно й послідовно викладають навчальний матеріал, а й слугують моделлю формування навчальної діяльності як провідної у молодшому шкільному віці. Вони реалізують емоційно-ціннісний компонент змісту освіти й мотиваційну функцію.

Проект "Інтелект України" спрямований на засвоєння духовного багатства, яке створювала українська нація. Плекання національної свідомості й самосвідомості, прищеплення моральних ідеалів та ціннісних орієнтирів відбуваються системно, за допомогою різних форм та засобів, інтегровано, органічно й цікаво для дітей. Учні з задоволенням залучаються до роботи, роблять висновки, висловлюють свої судження, дають оцінку, творчо працюють з матеріалом, що спрямований на виховання сучасної повноцінної, високоморальної особистості. Завданнями проекту є пробудження й виховання в кожному учневі патріотичних почуттів, залучення до вищих цінностей:

— любові до батьків, своїх предків, рідної землі;

— любові до рідної мови, культури, народу, пошани до історичного минулого, національних традицій і звичаїв;

— глибокого усвідомлення власної національної належності, відчуття єдності зі своїм народом;

— любові до Батьківщини — України, готовності творити задля кращого її майбутнього.

Важливим моментом проекту є формування емоційно позитивного стану дитини в процесі навчання. Це відбувається через незвичну добірку видів завдань: виконання пісень під караоке, читання казок способом стеження за диктором презентації, робота з уривками мультфільмів та пошук переглянутого в тексті, вправа "Фотоапарат" тощо.

Способи навчально-пізнавальної діяльності в даному проекті передаються через правила, вказівки, алгоритмічні приписи й засвоюються учнями в формі вмінь і навичок.

Досвід творчої діяльності фіксується в посібниках у формі частково-пошукових завдань. Ефективними, як засвідчила практика, є завдання на розвиток зорової пам'яті, уваги, спостережливості, кмітливості, формулювання припущень, встановлення послідовності певних дій, самооцінку.

Велику увагу автори проекту приділяють завданням, на основі яких формується ставлення до власного здоров'я та здоров'я оточуючих, до самого себе та інших людей, поведінка в соціумі.

Для кожного предмета й на кожний урок розроблені музичні вправи для фізкультхвилинок, що тісно пов'язані з темою і змістом уроку та формують у дітей життєві навички.

У проекті враховано природні здатності молодшого школяра, вразливість його психіки, допитливість у пізнанні самого себе, схильність до імітації зразків поведінки дорослих, що зумовлює вплив програмового змісту не лише на інтелектуальний, а й на соціальний і особистісний розвиток учня.

Таким чином у молодшого школяра формуються життєві навички, що сприяють соціальному, духовному та психічному здоров'ю:

— уміння слухати;

— уміння чітко висловлювати свої думки;

— уміння відкрито виражати свої почуття, без тривоги і звинувачень;

— адекватна реакція на критику;

— уміння розуміти почуття, потреби і проблеми інших людей, виявляти допомогу й підтримку;

— уміння бути "членом команди";

— уміння усвідомлювати власну унікальність;

— позитивне ставлення до себе, інших людей;

— уміння правильно виражати свої почуття;

— установка на успіх;

— уміння концентруватися на досягненні мети;

— розвиток наполегливості й працьовитості.

Результати, новизну й цінність проекту позитивно оцінюємо не тільки ми, вчителі, а й батьки, що повірили у даний проект.

За результатами, які демонструють учні проектних класів, Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України навчально-педагогічний проект "Інтелект України" рекомендовано до подальшого впровадження на теренах України. На сьогодні діти з більшості областей України вже мають можливість навчатись у таких класах, є зацікавленість й інших регіонів України.

У гімназії функціонують два перші класи, які навчаються за програмою «Інтелект України».

Шановні батьки!

Якщо ви вважаєте, що ваша дитина допитлива й розумна, якщо ви пов'язуєте майбутнє своєї дитини з інтелектуальною сферою – ми чекаємо на вас!

image003.png

image005.jpg

image007.jpg

image009.png

image011.jpg

image013.jpg

image015.jpg

image017.jpg

image019.jpg

image021.jpg


← Повернутися до списку


На головну...