Географія

Ладанська гімназія Прилуцької районної ради Чернігівської області

Рельєф України (рівнини)

Вчитель географії

Кондратенко О.І.

Мета: поглибити та систематизувати одержані з поперед­ніх курсів знання учнів про рельєф та сили, що беруть участь у його формуванні; вивчити загальний план будови поверхні території України; сформувати знання про особливості розташування великих форм рельєфу на території України; удосконалити практичні навички ро­боти з фізичною картою України; розвивати пам’ять, логічне мислення; виховувати пізнавальний інтерес.

Обладнання: тектонічна. геологічна, фізична карти України, підручник, атлас України, шаблон України, картини різних форм рельєфу, контурні карти.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Хід уроку

І. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

1. Робота на картках.

2. Мозковий штурм:

- Що таке рельєф?

- Які карти відтворюють особливості будови рельєфу?

- Які сили впливають на формування рельєфу?

- Які основні форми рельєфу вам відомі?

- Що таке тектонічні структури?

- Яку будову має платформа?

- Що таке щити і плити?

- Що ми відносимо до рухомих поясів земної кори?

3. Дайте характеристику платформ у межах України.

4. Охарактеризуйте рухомий пояс України.

5. За картою зробіть характеристику геологічної будови території України.

6.Які геологічні події відбувалися на території України в докембрії? Палеозої? Мезозої? Кайнозої?

ІІ. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності учнів

Слово вчителя.

Роздивившись фізичну карту України, ми побачимо, яким різ­номанітним є її рельєф: від Полісся до Чорного й Азовського морів простяглася її неозорі рівнини, на заході піднялися гірські масиви Карпат, на півдні — Кримські гори. І кожна із форм рельєфу має ха­рактерні особливості, бо формувалася вона протягом багатьох геоло­гічних епох під впливом могутніх внутрішніх і зовнішніх сил Землі, що взаємодіяли між собою. Останніми «скульпторами», які вирізьби­ли сучасний рельєф, були неотектонічні рухи, зледеніння, ерозійна робота невгамовних вітру та води і, нарешті, діяльність людини.

Знання особливостей рельєфу будь-якої місцевості має велике практичне значення, бо рельєф обумовлює розміщення сільськогос­подарських угідь, застосування техніки, прокладання шляхів сполу­чення тощо; Територія України характеризується різноманітним рельєфом, особливістю якого є переважання за площею низовин; рівнинність рельєфу України сприяє господарському освоєнню її території.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

- Визначіть за фізичною картою особливості рельєфу України

Особливості рельєфу України

1) 70% - низовини, 25% - височини, 5% - гори

2) Загальний нахил території України з півночі на південь і до Дніпра

3) Більша частина території України лежить на південному заході Східно-Європейської платформи

- За фізичною картою України в атласі або за мал. 45 підручника знайдіть височини та низовини України, визначіть їх найвищі точки.

Височини

1. Волинська – 342 м – Мізоцький кряж, горбисте пасмо, Розточчя

2. Придніпровська – 320 м – Канівські гори (мал. 42)

3. Подільська (мал. 43) – 471 м – г. Камула; Вороняки, Товтри (Медобори), Гологори, Кременецькі гори

4. Донецька – 367 м – г. Могила Мечетна; Донецький кряж

5. Приазовська – 324 м – г. Бельмак- Могила

6. Хотинська – 515 м – г. Берда

7. Середньоруська

8. Передкарпатська

Низовини

1. Поліська (мал. 46) – 316 м – Словечансько-Овруцький кряж

2. Придніпровська (мал. 44) – Полтавська рівнина

3. Причорноморська

4. Закарпатська

- Нанесіть назви цих форм рельєфу на шаблон України у зошитах.

Зразок відповіді:

- Розповідь учителя.

Аналіз фізичної карти України засвідчує різноманітність її повер­хні. Це пов’язано з розташуванням її території в межах Східноєвро­пейської рівнини, Українських Карпат і Кримських гір. Особливістю поверхні є те, що рівнини займають 95 % загальної площі країни, а з них близько 70 % припадає на низовини і 25 % на височини. Середня абсолютна висота рівнинної частини України становить 175 м, вона рідко сягає 300—400 м, а на узбережжях морів знижується до 10-15 м. Важливим чинником є те, що піднесеність рівнинної частини території України над рівнем моря становить у середньому 175 м, а її максимальна відмітка розташована на Хотинській височині (г. Берда, 515 м).

ІV. Закріплення вивченого матеріалу

1. Міні-конкурс «Відгадай форму рельєфу за описом».

Учитель роздає учням картки зі стислим описом певної низовини або височини і пропонує встановити їхні назви.

Картка 1

Найвищі точки цієї височини українці здавна називали могилами. На них розташовані рукотворні гори — терикони. (Донецький кряж.)

Картка 2

На фізичній карті України простежується, як Дніпро вже від Киє­ва намагається обминути височину, відхиляючись на південний схід. (Придніпровська височина.)

Картка З

Одна з частин цієї височини — Мізоцький кряж, за особливу красу і мальовничість дістала назву «Української Швейцарії». (Волинська височина.)

Картка 4

Низовина має особливо плаский рельєф і загальний нахил на пів­день. (Причорноморська низовина.)

2. Міні-конкурс «Знайди помилку на картосхемі».

Групи або окремі учні отримують картки з картосхемами, на яких правильно і неправильно підписані основні форми рельєфу України. Конкурс виграє група (учень), яка найшвидше та найточніше випра­вить помилки.

Картка 1

Картка 3 Картка 4

3. Експрес-тести.

1) Найвища точка рівнинної частини України г. Берда розташо­вана:

а) на Донецькому кряжі;

б) Приазовській височині;

в) Хотинській височині.

2) Значна заболоченість є характерною:

а) для Поліської низовини;

б) Придніпровської низовини;

в) Закарпатської низовини.

3) Найвища частина Волинської височини:

а) Кременецькі гори;

б) Мізоцький кряж;

в) Канівські гори.

4) Найвищі точки Донецького кряжу та Приазовської височини називають:

а) могилами; б) піками; в) порогами.

5) Найбільш плоским рельєфом серед низовин України виріз­няється:

а) Закарпатська;

б) Причорноморська;

в) Придніпровська.

4. Запитання.

- Які форми рельєфу переважають на території України?

- У яких частинах України розташовані рівнини, а в яких — гори?

- Яка частина України відносно долини Дніпра вища за абсолют­ними висотами?

- Чому знання про особливості рельєфу території необхідні фа­хівцям для використання в різних галузях науки та господар­ства?

- У межах яких форм рельєфу розташована наша область?

Домашнє завдання:

1. Опрацювати відповідний параграф підручника.

2. Порівняти рельєф Придніпровської височини та Придніп­ровської’низовини за типовим планом. Визначити спільні та відмінні риси.

3. За фізичною картою України повторити розташування основ­них форм рельєфу на фізичній карті України.

Повернутися до розділу

На головну...