Правознавство

Автор: Шнипко Ірина Миколаївна
Посада: учитель історії та права.


ПОВТОРЮВАЛЬНО-УЗАГАЛЬНЮВАЛЬНИЙ УРОК.

ОСНОВИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ(Слайд 1).

МЕТА УРОКУ:узагальнення та систематизація знань учнів,набутих під час вивчення теми “Основи теорії держави”.Формування логічної,інформаційної,соціальної компетентностей.Підвищення правової культури учнів,сприяти вихованню правосвідомості учнів,формувати юридичну освіченість.

ТИП УРОКУ.Урок узагальнення та систематизації знань.

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ.Держава,історичний тип держави,форма держави,форма правління,форма політичного режиму,монархія,республіка,громадянство.

ОБЛАДНАННЯ.Мультимедійна презентація “Основи теорії держави”,дидактичний та роздавальний матеріал,аркуші,фломастери,карта світу.

ХІД УРОКУ.

І.Організаційний момент.

Враховуючи,що основною формою роботи на уроці є робота в малих групах,учитель пропонує учням зайняти місця за окремими столами.Групи формуються таким чином,щоб до складу кожної з них входили учні з різним рівнем навчальних досягнень.

ІІ.Мотивація навчальної діяльності.

Матеріал сьогоднішнього уроку - це не просто матеріал підручника,вивчивши який ви станете більш обізнанними,збагаченними знаннями,питання данної теми- це теоретична база вивчення курсу правознавства(слайд №3).Теорія держави і права є:

-юридичною наукою,тому що вивчає лише державну і правову сторону громадського життя ;

-суспільною наукою,тому що вивчає такі суспільні явища,як держава і право;

-загальнотеоретичною наукою,оскільки виявляє і пояснює загальні та основні закономірності розвитку держави і права.

ІІІ.Систематизація та узагальнення знань учнів.

План уроку.(Слайд 2).

1.Історичний аспект виникнення держави і права.

2​Загальна характеристика держави.

3.Державний лад.Форми правління,політичний режим,територіальний устрій.

4.Особа,суспільство,держава.

5.Правова та соціальна держава.

Загальновідомо,що держава — набагато пізніше утворення,ніж первісне суспільство,її створенню передував первісний лад-стародавній примітивний тип колективного виробництва,причиною виникнення і існування якого була слабкість окремої людини перед навколишнім середовищем.

Давайте з'ясуємо,чому виникла держава?

Робота в групах.

Спробуйте встановити логічний ланцюжок причин,що привели до створення держави

(додаток 1).Розставити в належній послідовності.

1.Утворення майнової нерівності

2.Виникнення соціальних кофліктів..

3.Великий поділ праці.

4.Утворення груп людей ,які професійно здійснюють управління в суспільстві.

5.Формування держави як політичної організації публічної влади.

6.Поява надлишкового продукту.

7.Утворення соціальних груп з протилежними інтересами.

8.Неспроможність суспільної влади первісногосуспільства врегулювати соціальні кофлікти.

Відповідь:3,6,1,7,2,8,4,5.

Яку теорію походження держави відтворює цей ланцюжок?

Вчитель.Поява держави є наслідком довготривалого процесу,.Виявлення причин виникнення такої форми організації суспільства багато в чому залежить від того,як соціальна група чи соціальний інститут тлумачить цю державність,її сутність та призначення.Тому юридична наука роглядає декілька теорій походження держави.Які теорії походження держави ви знаєте?(Відповіді учнів).

Робота в групах.

Кожна група отримала аркуш з назвою теорії походження держави.Намалюйте цю теорію.(Обговорення результатів роботи).

НАМАЛЮВАТИ.

1.Теологічна теорія походження держав

2.Патріархальна теорія походження держави.

3.Космічна теорія походження держави.

4.Договірна теорія походження держави.

Вчитель.Кожному типу суспільства,виробничих відносин відповідає певний історичний тип держави.Давайте згадаємо,які історичні типи держави існують?Слайд № 4 )

Робота в групах.

Слайд 2..а)Система господарства заснована на свободі та приватній власності на засоби виробництва: б)експлуатація найманої робочої сили ;в)політичне панування класу буржуазії над найманими робітниками.

2.а)Планова система господарювання;б)спільна соціалістична власність,заборона приватної власності;в)формальне проголошення загальновизнаних прав і свобод.

3.а)Велика земельна власністьфеодалів;б)дрібне натуральне господарство залежних селян;в)диктатура класу феодалів.

4.а)Економічна основа — право приватної власності на раба та інші засоби виробництва;б)диктатура рабовласників;в)поділ суспільства на вільних і рабів.

5.а)Рівноправ я всіх форм власності;б)організація політичної влади більшості населення;в)забезпечення реального здійснення основних прав і свобод.

Вчитель.Історичні типи держави,теорії походження держави... А що ж таке держава?Дайте визначення цього поняття. (Відповіді учнів)- слайд № 5.

В спеціальній літературі існує чимало визначень поняття “держава”,котрі відбивають її основні ознаки.

Робота в групах.

ЯКІ ОЗНАКИ Є ХАРАКТЕРНИМИ ДЛЯ ДЕРЖАВИ?

1.ПОСТІЙНА ТЕРИТОРІЯ.

2.ПЛЕМІННА ОРГАНІЗАЦІЯ.

3.СУВЕРЕНІТЕТ.

4.ОБ ЄДНАННЯ НАСЕЛЕННЯ ЗА ТЕРИТОРІАЛЬНОЮ ОЗНАКОЮ.

5.ЗВИЧАЇ І ТРАДИЦІЇ.

6.ПРАВО.

7.ПЕРВІСНЕ САМОВРЯДУВАННЯ.

8.СИСТЕМА СПЕЦІАЛЬНИХ ОРГАНІВ.

9.ПОДАТКОВА СИСТЕМА.

10.КРОВНОРОДИННІ ЗВ”ЯЗКИ.

11.ПОЛІТИЧНА СУБ'ЄКТНІСТЬ.

12.МАЙНОВА РІВНІСТЬ.

(Відповідь:1,3,4,6,8,9,11).ЯКІ ОЗНАКИ Є ХАРАКТЕРНИМИ ДЛЯ ДЕРЖАВИ?

Вчитель.Ще з давніх часів учені намагалися дати визначення і класіфікувати за видами форми держави(слайд 6).Наприклад,давньогрецький філософ Платон (427-347 р.до н.е.) визначив форму держави як правління кращих і виділив ідеальну форму правління — правління благородних правителів- аристократів.ЗАВДАННЯ УЧНЯМ.Складіть перелік понять,які асоціюються з поняттям форма держави(відповіді учнів). .Дійсно,сучасне розуміння державного ладу характеризує державу з погляду форми правління,державно-політичного режиму та територіального устрою,що відображає як зовнішні характеристики держави,так і відосини між державою,суспільством та особистістю,економічні,політичні та ідеологічні підвалини держави.

Робота в групах.РОЗВ'ЯЗАТИ ЮРИДИЧНІ ЗАДАЧІ НА ВИЗНАЧЕННЯ ФОРМИ ДЕРЖАВИ.

ЗАДАЧА 1.Держава складається з 16 земель,кожна з яких має власні конституцію,парламент,уряд.Вищу юридичну силу має конституція,яку приймає парламент держави,що складається з двох палат:нижньої(формується шляхом загальнонародних виборів раз на чотири роки) та верхньої( дерутати обираються парламентами земель).Глава держави- Президент,який обирається нижньою палатою парламенту строком на 5 років.Уряд відповідальний перед парламентом та формується партією,що має в парламенті більшість(або відповідно коаліцією партій).Уряд очолює канцлер,який останні два роки проводить надзвичайно жорстоку політику,внаслідок якої закрито чимало опозиційних засобів інформації,застосовуються силові засоби управління.Міжнародні спостерігачі виявили суттєві порушення основних прав людини.(Вдповідь.Федерація,парламентська республіка,антидемократичний політичний режим).

ЗАДАЧА 2.Країна складається з трьох історичних частин,у кожній з яких діють виборні органи,що займаються справами місцевого значення.Глава держави - королева ,яка призначає прем'єр- міністра та міністрів.Члени уряду підписують укази корролеви та відповідають за них.Законодавча влада належить двопалатному парламенту,нижня палата якого обирається не рідше ніж раз на 5 років загальним голосуванням.Міністри обов'язково мають бути депутатами парламенту,прем'єром призначають лідера партії,що перемогла на парламентських виборах.Усі суперечки вирішуються судами,суддів призначає королева за поданням кваліфікаційної комісії суддів.(Відповідь.Унітарна держава,обмежена монархія,демократія-поділ влади,регулярні загальні вибори).

При наявності часу запропонувати учням жестами,без жодного слова ,показати поняття: монархія,республіка,імперія.

Завдання учням. Визначити форму держави нашої країни — України.

Вчитель.Які ще унітарні держави ви знаєте,покажіть їх на карті світу(Болгарія,Польща,Данія,Іспанія,Італія та інш.)

Однією з ознак держави є її населення.Як взаємопов'язані ці поняття ?(Слайд 7).

Слайд 8.Способи набуття громадянства.(Слайд 8).

Робота в групах.ЯКЕ ПОНЯТТЯ ПРОПУЩЕНЕ В ТЕКСТІ?

1.”Відповідно до параграфа 1427 Титулу 8 Зводу Законів США,особа може здійснити ... ,якщо заявник прожив на території США не меньше 5 років,після одержання законного дозволу на проживання в США,мешкав не меньше 6 місяців у штаті,де подав заяву про ...,і є особою ,що володіє високими моральними якостями,відданою Конституції США і доброзичливо настрроєною стосовно до діючого порядку і процвітання Сполучених Штатів.”(Натуралізація).

2.Про який спосіб набуття громадянства йдеться ?

Відповідно до Закону України ст.10 ...особа,яка після припинення громадянства України не набула іноземного громадянства і подала заяву про поновлення у громадянстві України,реєструється громадянином України незалежно від того,проживає вона постійнов Україні чи за кордоном,за відсутності обставин,передбачених законодавством України.(Реінтеграція).

Вчитель.До уроку ви повинні були опрацювати Закон України “Про громадянство”.Пропоную застосувати набуті знання при розв'язанні правової ситуації.

3.РОЗВ'ЯЖІТЬ ПРАВОВУ СИТУАЦІЮ

Батьки 15-річного Сергія вирішили виїхати на постійне проживання до Росії та змінити громадянство.Сам Сергій проти.Як буде вирішено це питання за законом ?

(Вихід дітей віком від 14 до 18 років з громадянства України може відбуватися лише за їхньою згодою).

Вчитель.

Ще утопісти мріяли про існування справедливого суспільства.На мою думку , таким суспільством може бути правова.соціальга держава.Що для Вас означає така держава?Які асоціаціі виникають у вас,коли мова йде про таку державу?

Прокоментуйте вислів:“У правовій державі владі поставлені певні межі,які вона не повинна и не може переступити.Відмежування влади в правовій державі створене визнанням за особою невід'ємних,непорушних,недоторканих,невідчужуваних прав.”(В.Кістяківський).

ІV.Підсумки уроку.

На уроці ми розглянули тільки деякі питання розділу “Основи теорії держави”.Чим цей урок був корисним для Вас?

Оцінювання роботи учнів в групах.

V/Домашнє завдання.

Повторити тему.Підготуватися до тематичної атестації.


Повернутися до розділу

На головну...