Психологія

Автор: Гутак Світлана Василівна
Посада: практичний психолог.


Психологічний практикум

Педагогічні технології в дії.

Мета:

-розкрити психологічні аспекти педагогічних технологій; -ознайомити учасників з основними педагогічними технологіями; -розкрити суть педагогічних інновацій в дії.

Попередньо було проведено анкетування вчителів (Додаток ) 1.Ознайомлення з темою і метою практикуму ( 5 хв ). Мета: налаштувати учасників тренінгу на творчу співпрацю. 2.Вправа «Драже» (10 хв.). Мета:створити основу для позитивного і комфортного спілкування. Учасники по колу передають тарілку з драже ( «морські камінці») та беруть скільки цукерок, скільки вони забажають. Але з'їсти їх можна не відразу. Як тільки учасник візьме якусь кількість цукерок, він повинен буде представитися групі та розповісти про себе стільки фактів, скільки цукерок він взяв. 3.Очікування. Вправа « Соняшник»(10 хв.) Мета: з»ясувати очікування учасників від даного заняття. Учасники на плакаті, на якому зображений соняшник прикріплюють пелюстки, на яких написані очікування. 4. Вправа «Прийняття правил» (5 хв.) Мета: виробити правила роботи для активної співпраці.

Знання робить життя красним

Бути відкритим до нових знань

Треба знати,що і де сказати

Дотримуватись теми

Згайнуєш на жнивах хвилину - втратиш не одну зернину

Бути активним

Не брудни криниці, бо схочеш водиці

Бути доброзичливим

Сказав кумі, а вона - всій слободі

Дотримуватись конфіденційності

5.Вправа « Педагогічна інновація»( мозковий штурм, 10 хв.) Мета: з'ясувати поінформованість учасників з даного питання. На аркуші паперу записуються думки учасників щодо поняття « педагогічна інновація». Обговорення: -Яка ефективність впровадження інновацій?

6. Інформаційне повідомлення « Інноваційна діяльність педагога»(5хв)

Педагогічна інновація (нововведення) - сукупність нових професійно- педагогічних дій педагога, спрямованих на вирішення актуальних проблем виховання й навчання з позицій особистісно- орієнтованої освіти; цілісна теоретична, технологічна і методична концепція оновлення педагогічної діяльності, що забезпечує її вихід на якісно новий рівень; процес освоєння нового ( засобу, методики, технології).

Термін «технологія» запозичений зі сфери виробництва й означає сукупність знань про способи і засоби здійснення виробничих процесів, що гарантують отримання певного результату. У педагогіці поняття «технологія» з'явилося на межі 40-50-х рр.ХХ ст. і було пов'язане з використанням у навчальному процесі технічних засобів і програмованого навчання.

Останніми роками термін усе частіше використовується вітчизняними дидактами. Технологія навчання у найзагальнішому розумінні означає таку організацію процесу навчання, яка передбачає певну систему дій і взаємодії його учасників, що при коректному застосуванні забезпечує досягнення визначених результатів. Зараз у школі застосовується кількасот педагогічних технологій різного рівня: від технологій - систем навчання до технологій викладання окремих навчальних курсів, предметів і технологій - способів навчання.

Вибір педагогічної технології - це завжди вибір стратегії, пріоритетів, системи взаємодії, тактики навчання й стилю роботи вчителя з учнем.

Найпоширенішими технологіями є:

- технологія інтерактивного навчання - це спеціальна форма організації пізнавальної діяльності, яка має конкретну, передбачувану мету - створити найспрйятливіші, комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчуватиме свою успішність, інтелектуальну спроможність;

- технологія проблемного навчання - в основі лежить створення пошукової діяльності школярів із розв'язання навчальних проблем, в ході якої формується нові знання, уміння, навички та розвиваються здібності, активність, зацікавленість, ерудиція, творче мислення та особисто значущі якості;

- технологія проектного навчання - це педагогічна система, яка має певну сукупність взаємопов'язаних засобів і процесів, необхідних для створення організованого та цілеспрямованого педагогічного впливу на формування особистості учня;

- технологія розвитку критичного мислення - сприяє розвитку в учнів критичного мислення, вміння визначати власну позицію, відстояти свою думку.

7. Вправа «Мета технологій» (робота в групах15 хв.). Мета:навчитися правильно оцінювати етапи сучасного уроку.

Учасники об'єднуються в три групи і отримують на картках завдання переробити фрагменти уроку, використовуючи інноваційні технології і вказавши при цьому, яких результатів ми досягаєм. Завдання для 1 групи Фрагмент уроку «Організаційно - вступний етап. Мотивація навчальної діяльності». Учитель. Добрий день. Сідайте. Зубик, не крутися. Відкрийте зошити і запишіть тему уроку... Проаналізуйте цей фрагмент і переробіть його, використовуючи особистісно орієнтований підхід. Завдання для 2 групи.Фрагмент уроку. «Етап усвідомлення нового матеріалу».Учитель. Зараз ви самостійно опрацюєте навчальний матеріал за інтерактивною вправою « Два - чотири - всі разом». Прочитайте параграф 27 спочатку в парах, потім обговоріть цю саму інформацію в четвірках, а що незрозуміло — потім поясню всім учням ( сідає за стіл, починає заповнювати журнал).Проаналізуйте цей фрагмент і переробіть його, використовуючи особистісно орієнтований підхід. Завдання для 3 групи Фрагмент уроку. Етап оцінювання знань учнів. Пояснення домашнього завдання Учитель. За урок я ставлю такі оцінки:Качмар - 11 балів, Богун - 10 балів, Камінін - 5 балів ( дзвенить дзвінок). Ой, не встигла повідомити домашнє завдання. Запишіть: параграфи 27, 28.Проаналізуйте цей фрагмент і переробіть його, використовуючи особистісно- орієнтований підхід. Презентація групової роботи. Обговорення: -Для чого важливе застосування педагогічних технологій? -Чи складно застосовувати активні форми та методи в сучасній школі? 8. Енерджайзер (5хв). Вправа «Пришвидшені рухи». Мета: усунення втоми й напруження, підтримка позитивного емоційного тону.У кінематографі є прийом - пришвидшене прокручування плівки. Спробуйте продемонструвати цей прийом, виконуючи побутові справи: прасувати білизну; робити котлети;витирати пил; мити посуд; зашивати роздерті штани. 9. Вправа «"Що забезпечує здійснення інноваційної діяльності» (20хв.) Мета: з»ясувати, як інноваційні технології впливають на розвиток емоційної та пізнавальної сфери, особистісних якостей школярів. Учасники об'єднуються в три групи. Кожна група отримує завдання: написати на ватмані, як та чи інша технологія впливає на розвиток школярів (інтерактивна технологія, проблемне навчання, технологія розвитку критичного мислення) Презентація групової роботи. Обговорення: - Що потрібно знати та враховувати впроваджуючи інновації? 10.Підведення підсумків практикуму. Рефлексія. Вправа «Картка зворотнього зв'язку» (10 хв.) Мета: з»ясувати чи справдились очікування учасників практикуму. -Які «відкриття» для себе ви зробили під час практикуму? -Яка перспектива застосування отриманої інформації? -Чи збулися ваші очікування?

Додаток

Анкета для вчителя

Ваш інноваційний потенціал

Шановні педагоги! З метою визначення вашої готовності до впровадження інноваційних технологій просимо оцінити свою діяльність за шкалою 1-5 (1- не знаю, не вмію, не використовую; 2,3,4 - знаю, використовую


«1»

«2»

«3»

«4»

«5»

1. Здійснення особистісно зорієнтованого навчання


2.Мотивація навчальної діяльності


3.Створення ситуації успіху


4.Диференціація навчання. Робота з обдарованими дітьми


5.Організація самостійної роботи учнів


6.Організація нетрадиційних уроків


7.Розвиток навичок самоконтролю, взаємоконтролю учнів. Здійснення рефлексії


8.У провадження інтерактивних методів:


Мікрофон


Займи позицію


Мозкова атака


Метод ПРЕС


Навчаючи-вчуся


Акваріум


Карусель


Два-чотири - всі разом


Спільний проект


Портфоліо


Авторське крісло


9.Оцініть свою діяльність з позиції педагогічної творчості


Щиро дякуємо за відповіді!

*


Повернутися до розділу

На головну...