Учням

Перейти для авторизації на сторінку електронного щоденника учня

 

ЛЮДИНА – БОЙОВИЙ РОБОТ І ТЕХНОЛОГІЯ ЦІКАВОСТІ
02.12.2012
У Київському палаці дітей та юнацтва відбулася ІІІ Всеукраїнська виставка науково-технічних молодіжних інновацій і творчих проектів учнів – членів Малої академії наук «Майбутнє України».

При малій академії наук працює центр підтримки інтелектуальної власності й центр захисту авторських прав. Щороку 30 – 40 дітей-винахідників отримують авторські свідоцтва й патенти

На виставці представили ви­находи семи напрямів: елек­троніка і приладобудування, матеріалознавство й перспектив­ні технології, машинобудування, інформаційно-телекомунікацій­ні системи і технології, екологія і ресурсозберігання, технічна твор­чість і винахідництво, робототехні­ка і робототехнічні системи.

Антон Головаченко, винахідник і вже першокурсник Національно­го авіаційного університету, позує відразу перед кількома фотографа­ми. Така популярність зрозуміла: хлопець демонструє на собі влас­ний винахід – екзоскелет, виго­товлений у рамках проекту MARC. За словами хлопця, він допомо­же людям з обмеженими можли­востями, вадами опорно-рухового апарату. Система повинна перед­бачати дії людини на основі ді­агностування рухів. У «скелет», який «одягається» на людину, вмонтовані серводвигуни, які за­безпечують зміну положення тіла: наприклад, хворий зможе рухати паралізованою рукою.

Антон розповідає, що цей ви­нахід має й інше застосування – військове. За допомогою цього пристрою людина зможе носи­ти важелезну броню і серйозну зброю, наприклад – кулемети.

Ще один винахід у робототех­ніці – механізм, який може пра­цювати в умовах радіоактивних забруднень, а також виконувати складні підземні роботи.

– Останнім часом напрям робо­тотехніки дуже бурхливо розвива­ється, – зауважує президент На­ціонального центру «Мала академія наук України» Станіслав Довгий. – Наші діти беруть участь у міжнарод­них виставках і конкурсах. Цьогоріч уперше за часів незалежності наш представник переміг на всеєвропейському конкурсі молодих учених.

НА УРОКИ – З ІНТЕРЕСОМ

– У школі на уроках в основно­му буває нудно. Але я дуже лю­блю навчатися. Часто найпотрібніша інформація подається в такій формі, яка погіршує сприйман­ня, – розповідає Крістіна Кулівник, учениця 10-го класу столич­ної спеціалізованої школи № 304. Багатьох дітей така ситуація про­сто засмутила б, а ця дівчина ви­рішила змінити стан речей і по­чала працювати над… технологією цікавості.

– Це – комплекс, який скла­дається з мультимедійних уро­ків, мультфільмів для навчання й тестів, – розповідає Крістіна. – Продовжує тему технології ціка­вості сайт, присвячений княгиням України.

Дівчина працює над поліпшен­ням навчання фізики, інформати­ки й історії. Розповідає, що на чер­зі – програма, яка допомагатиме вчителям розробляти власні уроки.

Прорейтингувати школи у всес­вітній мережі пропонує учениця 10 класу Сумської спеціалізованої школи № 10 Катерина Потапенко. Під час проекту вона зробила це з 254 школами.

– Метою дослідження було створення методики рейтин­гу веб-сайтів шкіл України. Наш рейтинг – унікальний. Він може поліпшити освітні процеси. Ми ді­зналися, чи популярними є сайти в пошукових системах і якою є кіль­кість посилань на кожен з них, – каже Катерина.

Є ПАТЕНТ!

– При Малій академії наук пра­цює центр підтримки інтелектуаль­ної власності й центр захисту автор­ських прав. Ми допомагаємо дітям оформити матеріали для отриман­ня авторського свідоцтва на патент. Щороку 30 – 40 дітей-винахідників отримують авторські свідоцтва й па­тенти, – каже Станіслав Довгий.

Під час відкриття виставки він вручив свідоцтва про реєстрацію авторського права трьом юним ви­нахідникам: учневі 11 класу севас­топольської школи № 7 Яросла­ву Осетрову (на наукову розробку комп’ютерної програми «Система управління містом»), студентові першого курсу НТУ КПІ Юрію Захаряну (на наукову розробку «Точ­ки Нігеля»), студенту другого кур­су коледжу Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля Михайлу Шергіну (на корисну модель «Підвіска транспортного засобу щодо реку­перації енергії та її коливань»).

Максим КОРОДЕНКО, «Освіта України» № 49


← Повернутися до списку

 

На головну...