Сторінка директора гімназії

ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНА СПРЯМОВАНІСТЬ НАВЧАННЯ ЯК ШЛЯХ ДО ПЕДАГОГІЧНОГО УСПІХУ
01.01.2012

ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНА СПРЯМОВАНІСТЬ НАВЧАННЯ ЯК ШЛЯХ ДО ПЕДАГОГІЧНОГО УСПІХУ

Київська гімназія №154
Директор Л.С.Ліщинська

Про освіту кажуть, що вона формує образ людини. Освіченість освітлює наш життєвий шлях. Криза цінностей, дефіцит духовності зумовлює напружений пошук шляхів гуманізації життя, осмислення цінностей сучасного і майбутнього.
Вектор шкільної освіти, спрямовуючись у площину цінностей особистісного розвитку, варіативності і відкритості школи, зумовлює принципову необхідність переосмислення тих факторів, від яких залежить якість освіти: цілей, змісту, методів, форм навчання і виховання.
Метою діяльності гімназії № 154 визначено обов’язкове створення таких умов навчання та виховання, за яких кожна окрема дитина отримала б невичерпні можливості для повної самореалізації закладених у ній здібностей, неповторного таланту, впевнено почувала б себе у життєвому просторі.
У процесі модернізації освіти, на шляху до зміцнення її якості педагогічний колектив, батьківська громадськість, консолідуючи зусилля, прагнуть поєднати соціально-ціннісні та особистісно-ціннісні чинники.
Визначальною ознакою гімназії, як і кожного навчального закладу, є УЧИТЕЛЬ.
Учителі виростають з учнів, вони, як і учні, різні. Справжній учитель, як художник, добирає необхідну палітру барв, як музикант, розучує етюди, створює емоційний настрій, як журналіст чи письменник, засвоює методи і прийоми письма (почерку, індивідуального стилю), розуміє, що головною педагогічною цінністю є дитина, тому вважає, що основною місією педагога є виховання, соціальний захист, збереження індивідуальності. Учитель-майстер, віртуоз, як по нотах, грає, відпрацьовує, шліфує свій урок, створюючи досконалі ритми і мелодії його.
Саме тому в нинішніх умовах розвитку суспільства, освітніх процесів так важливо використовувати інноваційні проекти. Впровадження цілісного особистісно орієнтованого навчання та виховання з метою розвитку гармонійної, духовно багатої особистості – методична тема, над вирішенням якої працюють педагоги гімназії.
Успіх інноваційного розвитку нашого навчального закладу залежить від багатьох факторів, але найважливішими з них є розуміння керівником, його підтримка учителя-новатора, інноваційних ідей, системи роботи вчителя як частини великого творчого процесу. Тому до гімназії запрошено так званих «агентів змін» - тих, хто ініціює і підтримує зміни на краще: наукових керівників проекту «ОЗОН» - кандидатів педагогічних наук, старших наукових співробітників Інституту педагогіки Національної Академії педагогічних наук України Л.О.Варзацьку та А.М.Фасолю, які переконали вчителів гімназії , що підготовка і проведення уроків особистісно зорієнтованого спрямування є життєво необхідною потребою. Тому цілком виправданим у роботі вчителів стало використання інтерактивної дошки, проведення уроків-презентацій, застосування на уроках інноваційних прийомів («Мозковий штурм», «Здивуй!», «Спіймай помилку!», «Особливе завдання», «Міркуймо разом!», «мікрофон», «акваріум», робота в групах, парах, використання рольових ігор тощо).
Реалізацію програми «Особистісно зорієнтоване навчання на уроках української мови та літератури» здійснювали словесники під керівництвом учених протягом п’яти років (2005-2010р.р.). Особистісно зорієнтований урок української мови та літератури спрямований на розвиток зв’язного мовлення, читацьких умінь школярів, розвиток критичного, аналітичного та творчого мислення, на співпрацю та спітворчість учителя й учня, на суб’єктний досвід дитини, забезпечення позитивного емоційного стану упродовж навчальної діяльності.

Урок у початковій школі, вчитель Луньова О.П.

Урок української літератури, вчитель Іващенко Г.І.

Проведення таких уроків вимагає від учителів психологічної готовності, ґрунтовної теоретичної та практичної підготовки, вміння швидко орієнтуватися до змін у ході уроку, вміння раціонально розподіляти час, послідовно й логічно конструювати кожен з етапів уроку, мотивувати їх, визначати цілі, у співпраці та співтворчості з учнями досягати поставлених завдань . Учитель стає режисером, творцем уроку, на якому виступає в ролі актора-майстра, що тримає «глядацький зал» у емоційній напрузі. Вдячні учні стають співавторами уроку, на якому підвищується продуктивність праці гімназистів, поліпшується якість навчальних досягнень школярів.
Стрімкі зміни – одна з основних характерних ознак сучасного суспільства, а інновації – основа розвитку безперервної освіти з високим ступенем індивідуалізації надання навчальних послуг, невпинний рух.
Кожного місяця в гімназії працювали науковці, які проводили з учителями практичні заняття, семінари, на яких відбувалося навчання з питань мотивації навчальної діяльності учнів у співпраці з учителем, актуалізації суб’єктного досвіду школярів, цілевизначення, планування.
У процесі обміну думками вчителі дискутували, обговорювали теоретичні засади ОЗОН, разом вирішували методичні проблеми, шукали шляхи реалізації практичних завдань ОЗОН. На таких зустрічах панує атмосфера взаємодопомоги, зацікавленого неформального спілкування, що сприяє творчому підходу до науково-дослідницької діяльності.

Наукові керівники, здійснюючи кураторство, заохочують педагогів до творчої праці та до гарної, розумної конкуренції.
Досить цікаво, своєрідно, з використанням технологій ОЗОН провів урок української літератури в 7 класі з теми: «Василь Симоненко. «Перехожий». Людина і зовнішній світ, людина і натовп, алегоричність образу ліричного героя» старший науковий співробітник лабораторії навчання української мови та літератури Інституту педагогіки АПН України, кандидат педагогічних наук Фасоля Анатолій Миколайович. Творча група вчителів української мови і літератури відвідала цей урок, висловила враження від такого спілкування.

Члени творчої групи спостерігали за процесом зростання рівня зацікавленості учнів предметом українська література, набуттям гімназистами вміннями сприймати та усвідомлювати художній текст.
На уроках рідної мови та літератури відбувається розвиток критичного, аналітичного та творчого мислення учнів, простежуються зміни в їхніх особистісних стосунках і, що найважливіше, - зміни в рівні сформованості визначальних процесів (сенсорики, психомоторики, логічного та асоціативного мислення, творчої уяви, пам’яті). Досить помітним стало зниження рівня тривожності школярів та зростання рівня внутрішньої мотивації навчання, що, безумовно, сприяє поліпшенню результатів навчальних досягнень.
На підставі проведеного наукового дослідження, моніторингу експериментальних та контрольних класів, анкетування зроблено висновок, що впровадження експериментальної програми ОЗОН дає позитивні наслідки:
впливає на формування не просто умінь і навичок, а компетенцій користуватися засобами мови з дотриманням мовленнєвого етикету;
сприяє впровадженню діалогічного стилю спілкування «учень-учень», «учитель-учень»;
формує соціальну компетентність, пошукову активність учнів;
сприяє розвитку нестандартного мислення, логіки, міркування, формуванню пошукової активності;
зобов’язує вчителя застосовувати інтерактивні та інноваційні технології навчання;
сприяє оволодінню навичками оцінювання та самооцінювання, що зменшує конфліктність навчання, створює ситуацію успіху;
впливає на формування позитивної Я-концепції учнів;
сприяє у підготовці до професійного самовизначення учнів;
сприяє підвищенню рівня вихованості та культури поведінки, формуванню духовного світу учнів, прилучення їх до культурних надбань народу.
Під час семінарів і круглих столів з науковцями вчителі збагатили свій методичний арсенал такими формами і методами роботи, які забезпечують перетворення учня на суб’єкт навчальної діяльності, сприяють побудові навчального процесу на діяльнісній основі, стежать за дотриманням вимог особистісно зорієнтованого навчання, побудовою навчального процесу від календарного планування до проведення конкретних уроків. Творчі вчителі постійно перебувають у творчому пошуку, саме вони стають лідерами в колективі.
Враховуючи сучасні соціокультурні зміни в суспільстві, адміністрація та педагогічний колектив гімназії організовують навчальний процес так, щоб кожен гімназист навчався користуватися найсучаснішою інформацією, вмів самостійно та критично мислити, визначати проблему та знаходити шляхи її розв’язання, усвідомлювати перспективи особистого інтелектуального та культурного розвитку. Інтерактивні методи навчання впливають на процес усвідомлення дитиною здатності та потреби в навчальній діяльності.
«ОЗОН» активно увійшов у життя гімназії. Учителі активно впроваджують досвід використання комп’ютерів, аудіо та відеозаписів, інтерактивної дошки не лише на уроках української словесності, а й на уроках англійської мови, математики, фізики, астрономії, хімії, біології, географії та в початковій школі.
Досвід гімназії, звіт про проведення наукового експерименту підлягав ретельному вивченню з боку контролюючих органів. Зокрема, Головне управління освіти і науки м. Києва визнало проведення педагогічного експерименту за програмою особистісно зорієнтованого навчання успішним. Рішенням компетентної комісії було запропоновано педагогічний експеримент «Особистісно зорієнтоване навчання на уроках української мови та літератури » до широкого впровадження.

Урок географії, вчитель Мохонько Л.М.

Урок фізики, вчитель Горіна Г.О.

Урок англійської мови, вчитель Шейкман Л.Г.

Урок української літератури, вчитель Сурмієвич І.І.

Інновації у формах, методах і технологіях навчання та виховання учнів передбачають діалогові, діагностичні, інтерактивні методи навчання і виховання, розвивальне, диференційоване, особистісно орієнтоване, алгоритмізоване, проектне навчання і виховання.
Відвідуючи уроки вчителів гімназії, відзначаємо, що навчальний процес відбувається за умови постійної та активної взаємодії всіх учнів. На уроках вчителі використовують такі методичні прийоми, як співнавчання, колективне і групове взаємонавчання, навчання у співпраці, де вчитель і учень є рівноправними партнерами. Моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне розв’язання проблем характерне для інтерактивного навчання. Уся ця робота яскраво відбивається на знаннях учнів, пробуджує їхню цікавість бути співавторами діяльності на уроці. Підвищується і результативність уроку, і якість знань гімназистів.
Саме так відбувається наближення процесу навчання й виховання до потреб і можливостей дитини та перетворення його на активну співпрацю учня й учителя. Тому педагоги гімназії перебувають у творчому пошуку, працюють над виробленням таких освітніх форм, які роблять навчально – виховний процес цікавим і захоплюючим, потрібним і престижним, які забезпечують умови для розвитку у дітей потягу до знaнь, бажання примножувати свій інтелектуальний потенціал, не зупиняються на досягнутому, виявляють і плекають творчі здібності учнів, виховують прагнення до самовдосконалення.


← Повернутися до списку

Повернутися на головну